KDF RESPECT

De instructeurs team van Stichting KDF Nederland maakt bij deze een belofte naar de leerlingen:  het KDF Respect!. Puur omdat wij vinden dat deze belangrijke basisvoorwaarden bevat die een ieder (jong en/of oud) mee zou moeten krijgen in zijn dan wel haar ontwikkeling.

KDF Respect!

R – egels naleven.
E – igen verantwoordelijkheid in de les.
S – amen zorgdragen voor een prettige omgang.
P – ersoonlijke verzorging voor de les.
E – go word niet getolereerd.
C – ontrole van veiligheid voor jezelf en die van je mede leerling.
T – ijdens de lessen toont men respect voor elkaar.

1. Jouw KDF respect voor jezelf is te zien door:
Aandacht voor je gezondheid (eten en drinken) en zorg voor je uiterlijke verzorging
Accepteren van minder ontwikkelde kanten en daar positief aan werken
Je verbaal en non-verbaal beheerst uiten en je houden aan je woord

2. Jouw KDF respect voor anderen is te zien door:

Te communiceren en te luisteren op een rustige, geïnteresseerde en vriendelijke wijze en rekening te houden met de gevoelens en meningen van anderen
Een helpende houding die de verantwoordelijkheden van de ander niet wegneemt
De persoonlijke ruimte en bezittingen van anderen met eerbied te behandelen en mensen niet onnodig pijn te doen (lichamelijk en geestelijk)

3. Jouw KDF respect voor regels en autoriteit is te zien door:

Het nakomen van afspraken en naleven van regels (op tijd komen ed.) en het accepteren van de positie en verantwoordelijkheid van de ander in zijn functie
Een lerende en open houding aan te nemen richting mensen die hun ervaring, kennis en inzichten trachten over te dragen.
Accepteren dat niet iedere situatie en iedereen gelijk is, maar als mens wel gelijkwaardig en tegelijkertijd accepteren dat jij nog niet alles kan weten en overzien.

Huishoudelijk reglement Stichting KDF

• Alcohol/Drugs Het is vanwege veiligheids- en fatsoen redenen verboden onder invloed van alcohol of drugs de zaal te betreden en / of deel te nemen aan de trainingen. Dit leidt tot onmiddellijke verwijdering uit de school.
• Veiligheid / beschermende kleding Verder is men gehouden om tijdens de training beschermende kleding te dragen, een schermmasker en goede handschoenen zijn een minimum vereiste om de veiligheid tijdens het oefenen te waarborgen. Beginnende leerlingen trainen eerst met hout, na beheersing van de technieken mogen zij in overleg met de leraar (-es) met staal trainen.
• Aanwezigheid Men wordt geacht tijdig omgekleed in de trainingsruimte te verschijnen. Leerlingen die onverhoopt te laat komen worden geacht stil binnen te komen. Mocht men niet aanwezig kunnen zijn dan wordt vriendelijk verzocht zich voor de training af te melden
• Kledingvoorschriften bij inschrijving wordt een shirt van de school verstrekt, men dient dit shirt te dragen tijdens de training en verder een schone trainingsbroek en sportschoenen. Men kan overwegen meer KDF kleding aan te schaffen, er is een KDF kledinglijn beschikbaar.
• Hygiëne van leerlingen wordt verwacht om schoon, verzorgd en hygiënisch de trainingsruimte te betreden. Nagels bij voorkeur kort en de dames graag rond gevijlde nagels. Men mag uiteraard een handdoekje meenemen daar de training locatie douches beschikbaar stelt.
• Gedrag van een leerling wordt gedrag verwacht dat binnen gangbare fatsoens- en respectnormen en de regels in de school valt. Van leerlingen wordt verwacht respectvol om te gaan met leraren, leraressen, leden van het KDF bestuur en alle leerlingen.
• Wangedrag wanneer iemand zich misdraagt (een en ander ter beoordeling van de leraar en het KDF bestuur) kan deze persoon de toegang tot alle trainingen, alle activiteiten en alle andere bezigheden van Stichting KDF ontzegd worden voor onbepaalde tijd. Het is ter beoordeling van de leraar (-es) en/of de leden van het KDF bestuur of er in het specifieke geval sprake van wangedrag is.
• Wapens Het is ten strengste verboden de trainingsruimte te betreden met scherpe wapens of voorwerpen (bijvoorbeeld commando dolken en vlijmscherpe zwaarden etc.) en wapens en voorwerpen die niet door Stichting KDF aangewezen zijn als trainingswapen. Deze moeten ongeslepen zijn en een botte punt hebben. De leraar of lerares en/of het KDF bestuur zal oordelen of hier sprake van is. In het algemeen moeten voorwerpen binnen wettelijke regels en normen vallen.
• Zaalgebruik van iedereen wordt verwacht dat de trainingsruimte en belendende ruimtes netjes achtergelaten worden na de training. Mocht er schade opzettelijk zijn aangebracht dan betaalt de dader.
• Lesgelden men dient voor het einde van de gevolgde lesmaand de lesgelden voldaan te hebben. Herhaaldelijk wanbetaling kan leiden tot ontzegging van toegang tot de lessen. Leerlingen die wel betalen worden anders de dupe van wan betalende leerlingen.
• Aansprakelijkheid deelname aan de training geschiedt vrijwillig en geheel op eigen risico.
• Overig mocht een situatie niet beschreven zijn in het huishoudelijk regelement dan is het ter beoordeling van het KDF bestuur wat er moet gebeurden in het onderhavige geval.