Visie KDF en Missie:
Omdat wij als Stichtingsbestuur willen dat de school en de lessen als geheel een stevig fundament en een hoge output hebben is het vanuit onze zienswijze belangrijk dat een aantal zaken gewaarborgd is. Opgesomd zijn dat:
Kwaliteit en Continuïteit Dynamiek en Didactiek Veiligheid en Haalbaarheid Kwaliteit en Continuïteit Om de kwaliteit op deze onderdelen te garanderen is er volgens de leden van het KDF Team een aantal zaken nodig:
Docententraining De les staat en valt niet alleen met deelname van leerlingen, maar ook met kwaliteit, kennis en kunde van het docententeam. Om die reden houden wij elke 6 weken een docententtraining waar aandacht besteed wordt aan inzicht, kennis, concepten, technieken en lesmethodiek en motoriek. Kennis en uitwisseling met andere docenten binnen KDF Europa.

Kadervergadering:
Elke Stichting en school moet gestuurd worden, en het leiden en draaiend houden van een school vereist teamwerk. Daarom is er elk kwartaal een vergadering van het hele kader. Zo wordt alles op een rij gezet en eventuele oneffenheden gladgestreken.
Europees seminar Eenmaal per jaar is er in het Royal Armouries in Leeds, Uk, een gezamenlijk seminar met verschillende Europese KDF afdelingen uit meerdere landen. Hier worden inzichten gedeeld, interpretaties vergeleken en analyses uitgediept. Tevens wordt er flink getraind en uiteraard is er ook veel gezelligheid.

Dynamiek en Didactiek:
Voor dynamiek in de lessen en om de lessen op een didactisch verantwoorde wijze te geven zijn er meerdere grondslagen nodig
1-jarig curriculum Het volledige lesprogramma voor een heel jaar wordt per jaar opnieuw bekeken, eventueel aangevuld en bijgeschaafd en daarna vastgelegd. Dit geeft eenvormigheid, duidelijkheid en eenheid in lesstructuur. Bij welke afdeling van KDF Nederland u ook traint, de leskwaliteit en het lesmateriaal is hetzelfde, tevens is het niveau in alle afdelingen gelijkwaardig.
Verschillende lesstijlen en -methodes Net zoals elk mens verschilt, is het ook zo dat iedere docent(-e) een andere lesstijl heeft. Dat geeft niet. Wij zien deze verschillende manieren als een bandbreedte, het lesmateriaal geeft daarvan de marges aan. Binnen deze marges kan elke lesgevende zich bewegen naar de aarde van zijn of haar persoon en de groepsgeest van de afdeling.
Didactische handvatten voor het aanleren van concepten, voetenwerk, techniek, reactievermogen etc. is het belangrijk dat er een aantal ankerpunten is waaraan de docent de les kan vastzetten. Deze punten zijn te vinden in didactiek en methodiek. Het is in het belang van de leerlingen, de docenten en de Stichting dat hier veel en de juiste aandacht aan besteed wordt.

Oefeningen:
Deze vormen de belichaming van de lessen. Alle oefeningen zijn gebaseerd op de wijze zoals de stijl is omschreven in de manuscripten. Het hoofduitgangspunt wordt gevormd door de eigenschappen van het centrale wapen: het langzwaard, een stuk scherp staal van 1 meter 28. Tevens is de conceptuele ruggengraat terug te vinden in de 17 hoofd leerstukken van Johannes Liechtenauer. Voorts wordt aandacht besteed aan: Timing, Afstand, Evenwicht, Bereik en Omstandigheden.
Aandacht voor individu De ene leerling is de andere niet, en niet iedereen heeft hetzelfde lichaam, of dezelfde kracht, lenigheid of snelheid. Ook is niet iedereen die net begint goed onderlegd in zwaardvechten of andere gevechtsdisciplines. Daarom is het zaak dat de docent (-e) ook goed kijkt naar wie er in zijn of haar groep mee traint.

Veiligheid en Haalbaarheid:
EHBO training Docententeam Wij verkeren in de gelukkige omstandigheid dat wij een gediplomeerd en bevoegd docente EHBO in onze school hebben. Zij verzorgt de EHBO trainingen voor het lerarenteam. Zo is de veiligheid tijdens de lessen gewaarborgd.
Veilig oefenmateriaal Het materiaal, zowel zwaarden als oefenzwaarden moeten in goede staat verkeren en het gebruik daarvan geen onnodige verwondingen veroorzaken. Het blijft een vechtsport, dus deelname geschiedt steeds op eigen risico. Tevens dient tijdens het sparren een masker, handschoenen en een beschermend vest gedragen te worden.
Regels omtrent gebruik De regels voor het gebruiken van de materialen zijn bedoeld voor de eigen veiligheid. -er wordt tijdens de uitleg door docent(-e) geluisterd, het zwaard is daarbij met de punt naar de vloer gericht en recht voor de leerling. -er wordt niet op het zwaard geleund -elke leerling houdt rekening met wie er voor hem of haar staat -de les wordt niet verstoord zodat iedereen weet wat de bedoeling van de oefening is -het sparren wordt op een beheerste manier uitgevoerd, evenals de oefeningen